Hợp đồng cầm xe ô tô mẫu chuẩn mới nhất năm 2023

Hợp đồng cầm xe ô tô là một tài liệu pháp lý quan trọng để các bên tham gia thỏa thuận về việc cầm cố và sử dụng xe ô tô. Theo đó, hợp đồng sẽ quy định rõ các điều kiện, cam kết và trách nhiệm của người cầm cố và người cho vay.

Thông tin cơ bản về hợp đồng cầm xe ô tô

Hợp đồng cầm xe ôtô thường bao gồm các thông tin cơ bản như: thông tin về những bên tham gia, thông tin về xe ô tô cầm cố, thời hạn cầm cố, khoản vay và lãi suất, phương thức thanh toán, các khoản phí liên quan và các quy định về việc sử dụng và bảo quản xe ô tô.

Hợp đồng cầm xe ô tô

Ngoài ra, hợp đồng còn nêu rõ các điều khoản về việc xử lý trường hợp người cho vay không nhận lại xe ô tô sau khi hết thời hạn cầm cố hay người cầm cố không đóng nợ đúng hạn.

Việc lập hợp đồng cầm xe ôtô nhằm tăng tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia. Để đảm bảo tính chính xác và hiệu lực pháp lý của hợp đồng cầm xe ôtô, các bên nên tham khảo những mẫu hợp đồng chuẩn hoặc tìm hiểu kỹ về các quy định pháp luật liên quan trước khi lập hợp đồng.

Xem chi tiết mẫu hợp đồng tại:

https://docs.google.com/document/d/1CCI8F7gqWdtCV5nNhRpj0ljPZlKiAVMI/edit#

Mẫu hợp đồng cầm xe ô tô

Chúng tôi, {tên công ty/cá nhân}, đại diện cho bên cho vay tiền, và {tên khách hàng}, đại diện cho bên nhận vay tiền, đã thống nhất ký kết hợp đồng cầm xe ôtô với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên cho vay tiền đồng ý cho bên nhận vay tiền cầm lại xe ô tô mang biển số {biển số xe} với giá trị thực tế là {giá trị thực tế của xe ô tô} đồng.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng cầm xe ôtô là {số ngày/tháng/năm} kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 3: Lãi suất và phí dịch vụ

Bên nhận vay tiền đồng ý trả lãi suất và phí dịch vụ cho bên cho vay tiền theo tỷ lệ đã thỏa thuận là {tỷ lệ lãi suất và phí dịch vụ} trong thời gian hợp đồng cầm xe ôtô.

Điều 4: Quyền sở hữu và quản lý xe ô tô

Trong thời hạn hợp đồng cầm xe ôtô, bên cho vay tiền sẽ giữ quyền sở hữu và quản lý xe ô tô. Bên nhận vay tiền sẽ không được bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng xe ô tô cho bất kỳ ai khác trong thời gian hợp đồng.

Điều 5: Thanh toán và trả xe

Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, bên nhận vay tiền phải trả lại số tiền vay và lãi suất/phí dịch vụ cho bên cho vay tiền. Khi đã thanh toán đầy đủ, bên cho vay tiền sẽ trả lại quyền sở hữu và quản lý xe ô tô cho bên nhận vay tiền.

Điều 6: Trường hợp vi phạm

Trong trường hợp bên nhận vay tiền vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng cầm xe ôtô, bên cho vay tiền có quyền thu hồi xe ô tô và đòi lại số tiền vay còn lại.

Điều 7: Điều khoản chung

Các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng cầm xe ôtô sẽ được thỏa thuận và ghi rõ trong phụ lục hợp đồng.

Hai bên đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng cầm xe ôtô này.

Bên cho vay tiền

{tên công ty/cá nhân}

Đại diện hợp pháp

Bên nhận vay tiền

{tên khách hàng}

Đại diện hợp pháp